Jasmin Koso – biografija urednika/editor’s biography

11219331_10153317153686484_8107798451389255614_nJasmin Koso je rođen 1973. godine u Zagrebu.

Većinu odrastanja i mladosti proveo je izvan vjere i prave nade. Čuvši poruku Evanđelja*, obratio se Isusu Kristu kao Gospodinu, Otkupitelju i Spasitelju. To je uzrokovalo značajnu promjenu životnog smjera, vrijednosti i ciljeva.

Član je  Reformirane episkopalne crkve u RH.

Teolog (MDiv) – studirao je na Teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“ u Zagrebu (danas Studij Protestantske Teologije Sveučilišta u Zagrebu), Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku (ETF) i Protestantskom teološkom učilištu „Mihael Starin“. Nastavlja studiranje…

Prezbiter – godine 2011. zaređen je za đakona, a 2012. godine za prezbitera. Postavljen u službu pastora zagrebačke misijske župe “Krista Otkupitelja” (do rujna 2017.). Od rujna 2017. više nije u aktivnoj pastoralnoj službi.

Društveno – politički  je aktivan.

Obiteljski čovjek – suprug i otac.

Autor – priručnika, skripti i internetskih članaka. Društveno- politički  je aktivan.

Teološka uvjerenja:

Progresivan i tradicionalan – u svome teološkom radu inzistira na katoličkoj suštini i reformiranom karakteru kao zdravim okvirima kršćanske vjere. Isto tako, inzistira na ravnoteži između važnosti osobne vjere (individualnog) i pravog shvaćanja značaja Crkve (kolektivnog, sakramentalnog).

Istovremeno je otvoren i za razmatranje suvremenijih teoloških promišljanja i progresivnih vrijednosti.

U pastoralnom radu cijeni značaj Božjeg nepromjenjivog moralnog Zakona. No još više, naglašava potrebu ophođenja u skladu s Božjom ljubavlju i milošću, okolnostima današnjeg vremena, principima dobrote, slobode, te čovjekovom dobrobiti.

Ekumenski je otvoren i teži ka jedinstvu kršćana.

Društvena uvjerenja:

Kršćanski socijalist – nastoji afirmirati i slijediti Isusov socijalni nauk; milosrđe, solidarnost, ravnopravnost, radnička prava itd. Kozmopolitskih je nagnuća.

Utemeljen na načelima Svetog pisma, progresivno-konzervativnih je moralnih nazora, s poštovanjem spram temeljnih i tradicionalnih vrijednosti, istodobno uvažavajući dignitet ljudi različitih opredjeljenja.

———————————————————————————————————————————————–

* O poruci Evanđelja i obraćenju pogledaj u Svetom pismu, na primjer:

“Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.” Evanđelje po Ivanu 3, 16

“Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bî pokopan i uskrišen treći dan po Pismima;” 1 Poslanica Korinćanima 15, 3-4

“Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima, pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike! Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri.” Poslanica Rimljanima 3, 21-25

“Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!” Evanđelje po Marku 1, 15

“Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!” Psalam 51, 3-4

 

 

*******

 

Jasmin Koso was born in 1973 in Zagreb.

Most of his younger years he spent outside of the faith and true hope. Repentance and faith in Jesus Christ as Lord, Redeemer and Savior have caused a significant change of his life direction, values and goals.

He is a member of The Reformed Episcopal Church in Croatia.

Theologian (MDiv) – he graduated at “Matija Vlačić Ilirik”- Theological Faculty in Zagreb, Evangelical Theological Seminary in Osijek and “Mihael Starin” – Reformed Episcopal Theological Seminary in Osijek. He studies continuously…

Presbyter – he was ordained as a deacon in 2011, and as presbyter in 2012 (both by the hands of Rt. Rev. Royal U. Grote). Since September 2017 he is no longer active in pastoral ministry.

He is socially and politically active.

A family man – husband and father.

Author – of catechetical manuals, scripts and web articles.

Theological views:

Progressive and traditional – he insists on the Catholic essence and Reformed character as healthy frames of the Christian faith; as well as on a balance between the importance of personal faith (individual) and the true understanding of the significance of the Church (collective, sacramental).

At the same time, he is open for more contemporary theological reflections and progressive values.

In pastoral work, he respects the importance of God’s unchanging moral Law. Even more, he emphasizes the importance of treatment in accordance with God’s love and grace, the circumstances of our time, the principles of kindliness, freedom and human well being.

He is open to ecumenism and tends to the unity of Christians.

Social views:

Christian Socialist – he strive to affirm and follow Jesus’ social teaching; charity, solidarity, equality, workers’ rights etc. He has a cosmopolitan inclinations.

Based on the principles of Scripture, he has progressive-conservative moral attitudes, with respect for fundamental and traditional values. Simultaneously, he respect the dignity of people with different life perspectives.

Oglasi